A Varinex-CADStudio Kft. Általános Szerződési Feltételei

A Varinex-CADStudio Kft. és a termékei/szolgáltatásai megvásárlása során vele üzleti kapcsolatba kerülő vevők (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt a Varinex-CADStudio Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza, melybe beleértendő minden írásos szerződés, azt helyettesítő megállapodás, a Varinex-CADStudio Kft. által kiadott írásos ajánlat, a Vevő által megküldött írásos megrendelés, az arra küldött írásos visszaigazolás azok mindennemű mellékletét ideértve. Az azokban külön nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

A szerződés létrejötte: A Varinex-CADStudio Kft. és a Vevő közötti szerződés annak aláírásával, annak hiányában megrendeléssel és annak visszaigazolásával lép hatályba. Vevő a szerződésben szereplő termékeket és szolgáltatásokat megrendeli, a Varinex-CADStudio Kft. azok szállítását, teljesítését vállalja.

A szerződés teljesítése: A Varinex-CADStudio Kft. köteles a szerződés szerint vállaltakat az abban szereplő határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani oly módon, hogy a teljesítés határidőre és biztonságos munkavégzés mellett történhessen. A mennyiségi és minőségi átvétel a termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentum (szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla) aláírásával történik.

Minőségi kifogások: A teljesítés során felmerült minőségi kifogás esetén felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv alapján a Varinex-CADStudio Kft. köteles a minőségi kifogás okának haladéktalan elhárítására, véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, melynek hiányában a területileg illetékes Bíróság jogkörét ismerik el.

Garanciális feltételek: A Varinex-CADStudio Kft. a szállított termékek garanciáját és a garancia érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban megjelöli különös tekintettel a garancia időtartamára és az érvényesítés helyére vonatkozólag. Amennyiben a leszállított termékekre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt a Varinex-CADStudio Kft. a Vevő számára eredetiben átadja, aminek tényét a szállítási dokumentumon rögzíti. Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az ott megjelölt módon a gyártói/márkaszerviz hálózatban érvényesítheti. Gyártói garanciajegy átadása hiányában a leszállított termékek garanciális kötelezettségeiért a Varinex-CADStudio Kft. egy személyben felel összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (jelenleg: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállásáról). A garanciális kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból, a nem megfelelő működési környezetből és a természeti csapásokból eredő meghibásodásokra. A Varinex-CADStudio Kft. nem garantálja a termékek megszakítás nélküli hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget Vevőnek a meghibásodásokból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett káráért, különös tekintettel az üzemszünet okozta termeléskiesésből fakadó üzleti, vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. A Varinex-CADStudio Kft. nem garantálja minden futtatási környezetben az értékesített szoftver hibátlan működését, de mindent megtesz, hogy a szoftver fejlesztőjeként, vagy gyártójának képviselőjeként a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. A Varinex-CADStudio Kft. kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverekkel készített tervek, dokumentációk helyessége tekintetében és nem garantálja az azokkal tervezett eszközök használatra való alkalmasságát.

Jogszavatossági feltételek: Az értékesített szoftver licencek használatára vonatkozóan a szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licenc-szerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver gyártójától licencjogosultságot szerez az adott szoftver használatára. A licencjogosultság lehet időben nem korlátozott, vagy időben korlátozott, mely esetben Vevő licencjogosultságának időtartamát a teljesítési dokumentumokban egyértelműen rögzíteni szükséges. A Varinex-CADStudio Kft. minden esetben garantálja, hogy harmadik személynek, a szoftver gyártóját is beleértve nincs olyan joga, amely Vevő jogszerzését korlátozza, vagy kizárja. A Varinex-CADStudio Kft. az általa értékesített szoftverre vonatkozólag Vevő részére a későbbiekben a szoftver gyártójának feltételei szerint biztosítja az esetleges újabb szoftververziók megjelenésekor azok térítésmentes, vagy kedvezményes cseréjét.

Fizetési feltételek: A fizetési feltételeket minden esetben a Varinex-CADStudio Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A Varinex-CADStudio Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig a szállított termékek feletti tulajdonjogát fenntartja.