Az Arkance Systems HU Kft. Általános Szerződési Feltételei

Az Arkance Systems HU Kft. és a termékei/szolgáltatásai megvásárlása során vele üzleti kapcsolatba kerülő vevők (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt az Arkance Systems HU Kft. és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza, melybe beleértendő minden írásos szerződés, azt helyettesítő megállapodás, az Arkance Systems HU Kft. által kiadott írásos ajánlat, a Vevő által megküldött írásos megrendelés, az arra küldött írásos visszaigazolás azok mindennemű mellékletét ideértve. Az azokban külön nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

A szerződés létrejötte: Az Arkance Systems HU Kft. és a Vevő közötti szerződés annak aláírásával, annak hiányában megrendeléssel és annak visszaigazolásával lép hatályba. Vevő a szerződésben szereplő termékeket és szolgáltatásokat megrendeli, az Arkance Systems HU Kft. azok szállítását, teljesítését vállalja.

A szerződés teljesítése: Az Arkance Systems HU Kft. köteles a szerződés szerint vállaltakat az abban szereplő határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani oly módon, hogy a teljesítés határidőre és biztonságos munkavégzés mellett történhessen. A mennyiségi és minőségi átvétel a termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentum (szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla) aláírásával történik.

Minőségi kifogások: A teljesítés során felmerült minőségi kifogás esetén felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv alapján az Arkance Systems HU Kft. köteles a minőségi kifogás okának haladéktalan elhárítására, véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, melynek hiányában a területileg illetékes Bíróság jogkörét ismerik el.

Garanciális feltételek: Az Arkance Systems HU Kft. a szállított termékek garanciáját és a garancia érvényesítésének módját a szerződési és/vagy a teljesítési dokumentumokban megjelöli különös tekintettel a garancia időtartamára és az érvényesítés helyére vonatkozólag. Amennyiben a leszállított termékekre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt az Arkance Systems HU Kft. a Vevő számára eredetiben átadja, aminek tényét a szállítási dokumentumon rögzíti. Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az ott megjelölt módon a gyártói/márkaszerviz hálózatban érvényesítheti. Gyártói garanciajegy átadása hiányában a leszállított termékek garanciális kötelezettségeiért za Arkance Systems HU Kft. egy személyben felel összhangban a vonatkozó hatályos rendelkezésekkel (jelenleg: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkek jótállásáról). A garanciális kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen használatból, az illetéktelen behatolásokból, a nem megfelelő működési környezetből és a természeti csapásokból eredő meghibásodásokra. Az Arkance Systems HU Kft. nem garantálja a termékek megszakítás nélküli hibamentes üzemét, valamint nem vállal felelősséget Vevőnek a meghibásodásokból eredő semminemű közvetlen vagy közvetett káráért, különös tekintettel az üzemszünet okozta termeléskiesésből fakadó üzleti, vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. Az Arkance Systems HU Kft. nem garantálja minden futtatási környezetben az értékesített szoftver hibátlan működését, de mindent megtesz, hogy a szoftver fejlesztőjeként, vagy gyártójának képviselőjeként a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. Az Arkance Systems HU Kft. kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverekkel készített tervek, dokumentációk helyessége tekintetében és nem garantálja az azokkal tervezett eszközök használatra való alkalmasságát.

Jogszavatossági feltételek: Az értékesített szoftver licencek használatára vonatkozóan a szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licenc-szerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver megvásárlásával a szoftver gyártójától licencjogosultságot szerez az adott szoftver használatára. A licencjogosultság lehet időben nem korlátozott, vagy időben korlátozott, mely esetben Vevő licencjogosultságának időtartamát a teljesítési dokumentumokban egyértelműen rögzíteni szükséges. Az Arkance Systems HU Kft. minden esetben garantálja, hogy harmadik személynek, a szoftver gyártóját is beleértve nincs olyan joga, amely Vevő jogszerzését korlátozza, vagy kizárja. Az Arkance Systems HU Kft. az általa értékesített szoftverre vonatkozólag Vevő részére a későbbiekben a szoftver gyártójának feltételei szerint biztosítja az esetleges újabb szoftververziók megjelenésekor azok térítésmentes, vagy kedvezményes cseréjét.

Fizetési feltételek: A fizetési feltételeket minden esetben az Arkance Systems HU Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. Az Arkance Systems HU Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig a szállított termékek feletti tulajdonjogát fenntartja.